Общи условия

на договори за покупко-продажба, сключвани от разстояние чрез електронен магазин базиран на уеб страницата www.shop.donita.biz

Настоящите Общи условия, ведно със съдържанието на електронния магазин, базиран на уеб страница www.shop.donita.biz, съставляват съответна информация по чл.47, ал.1 от Закон за защита на потребителите и уреждат отношенията между търговско дружество “Доан” ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК-115871957, саделище и адрес на управление: гр.Пловдив, п.к. 4000, ул.”Захари Стоянов” №39г, от една страна, като търговец/продавач и потребителят, ползващ електронния магазин, от друга страна, по повод предлагането, сключването и изпълнението, и прекратяването на договори за покупко-продажба от разстояние с предмет–предлаганите за продажба от търговеца продукти в електронния магазин.

Тези общи условия обвързват всеки потребител: гост – посетител на уеб страницата, който е направил поръчка /покупка/ или потребител, който е регистрирал профил в същия магазин.

Потребителите, използващи електронния магазин, базиран на посочената страница и извършващи поръчка заявяват с активно действие – натискане /кликване/  на активен бутон “поръчвай със задължение за плащане на дължимата сума” съгласието си с настоящите общи условия.

За регистрираните потребител съгласието с настоящите общи условия се предоставя отнапред с активно действие – избиране със отбелязване на “чек бокс” и натискане /кликване/ на съответния активен бутон за извършване на регистрацията на съответния профил в електронния магазин.

При използване на електронния магазин и извършване на поръчка, потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и приложимото законодателство на Република България и Европейския съюз.

1. Определения

Използваните термини, в настоящите общи условия и на съответно място в електронния магазин, ще имат следното значение:

Търговец (Продавач) – “ДОАН” ЕООД, регистрирано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК-115871957, саделище и адрес на управление: гр.Пловдив, п.к. 4000, ул.”Захари Стоянов” №39г, данни за контакт с продавача: тел. +359 888 304 760, имейл – admin@donita.biz, Отговорно лице – Донка Андонова;

Електорнен магазин – уеб страницата www.shop.donita.biz и нейните поддомейни;

Потребител  е всяко физическо лице, навършило пълнолетие (18 г.),  което използва уеб страницата и в частност електронния магазин;

 

Поръчка –  в зависимост от контекста, процеса по сключване на договор от разстояние между търговеца и потребителя или сключения договор от разстояние за покупко-продажба с предмет избрани от последния продукти, с определна единична и/или обща цена, със задължение за заплащане на крайна цена, включваща и дължимите разноски по доставката на закупените продукти;

Стоки – продуктите, които се предлагат за продажба чрез електронния магазин и се визуализират с описание и функционална възможност за добавянето им под съответната бройка във виртуална “потребителска кошница” и могат да бъдат закупупени от разстояние;

Цена на продукта  цената за една бройка, посочена в български лева;

Обща цена общата цена за няколко бройки от един или различни видове продукти, посочена в български лева;

Доставка – куриерска услуга извършвана от трето лице “Спиди” АД по възлагане на търговеца с предмет фактическо доставяне на закупения продукт до посочения от потребителя адрес за доставяне;

Разходи за доставка  разноските на търговеца към “Спиди” АД по доставянето на Стоките до потребителя с допълнителна услуга “наложен платеж”;

Крайна цена /Дължима сума/ – сборът от дължимата цена/обща цена на продукта и разходите за доставка;

Наложен платеж –  допълнителна услуга по смисъла на §1, т.12 от Допълнителните разпоредби на Закон за пощенските услуги, при която пощенската пратка, съдържаща продуктите – предмет на поръчката, се доставя на получателя срещу задължението за заплащане на определената от подателя (търговеца) дължима сума по сключения договор за покупко-подажба от разстояние;

Профил – база данни от електронния магазин, съдържащ определна информация за потребителя, предоставена от последния, до която той и търговеца имат достъп при определени отнапред условия;

Лични данни – данните по смисъла на Общия Регламент за защита на личните данни (ЕС)2016/679 в сила от 25.05.2018 г.;

2. Авторски права и права на индустриална собственост

2.1.Уеб страницата www.shop.donita.biz и нейното съдържание в това число и на електронния магазин, както и търговската марка Donita   са обекти на авторски права съотевтно права на индустриална собственост, всички те притежавани от “Доан” ЕООД.

3. Предмет на договора за покупко-продажба от разстояние

3.1.Търговецът предлага за продажба, продава и извършва за сметка на клиента доставка на определени стоки от разстояние на Потребителя чрез електронния магазин, след извършване на поръчка от страна на потребителя, състояща се от избор на определени  продукти във виртуална “потребителска кошница” чрез натискане на бутон “добави” и завършване на поръчката, чрез натискане на бутон  “поръчай със задължение за плащане на дължимата сума”.

3.2.Търговецът потвърждава поръчката, като изпраща на потребителя на траен носител – електронно съобщение на посочения от потребителя адрес на електронна поща, което съобщение съдържа номера на поръчката, нейния предмет, крайна цена – дължимата сума.

3.3.Потребителят се задължава да заплати дължимата крайна цена по поръчката в брой,  чрез услугата, предоставяна от лицето, извършващо доставката, “наложен платеж”.

3.4.Търговецът се задлъжава да достави продуктите на потребителя или на посочено от последния трето лице, съобразно начина и при спазване на сроковете на настоящите Общи услови, на адресът, посочен в поръчката от страна на потребителя, придружени с издадена фискална касова бележка (фискален бон).

4. Използване на електронния магазин от потребители – гости или чрез регистриран потребителски профил

4.1. Пазаруване (закупуване) от разстояние на предлагани от търговеца стоки чрез електронния магазин може да се извършва от напълно дееспособни потребители – физически лица гости на електронния магазин или такива – регистрирали профил.

4.2. При пазаруване от страна на потребител – гост на електронния магазин, същият добавя избраните от него продукти във виртуална “потребителска кошница” чрез натискане на бутон “добави” поотделно за всеки избран продукт, като избраните продукти се запазват в кошницата по време на цялата сесия. За да завърши и поръча пред търговеца,  потребителят следва да попълни по елктронен път определена задължителна информация,  включваща лични данни, а именно: собствено име и фамилия; валиден адрес на електронна поща; телефон за контакт; място – адрес на доставяне на продуктите; допълнителни бележки към поръчката; и да заяви съгласие с настоящите общи условия и политиката за защита на личните данни на търговеца;

4.3.За да завърши поръчката потребителят – гост, следва да натисне активен бутон “поръчай със задължение за плащане на дължимата сума”. С натискане на посочения бутон потребителят се задължава да заплати дължимата крайна цена, включваща цената на продуктите и разходите за доставакат им, и заявява наличие на получена информация от търговеца по чл.13 и чл.14 по смисъла на Общия Регламент за защита на личните данни (ЕС)2016/679 в сила от 25.05.2018 г., предоставяйки и съгласие с политиката му за защита на личните данни и с клаузите на настоящите общи условия на договора от разстояние.

4.4.Пазаруването може да бъде извършено и от регистриран потребител, посредством  регистриране на потребителски профил в електронния магазин и достъп – влизане в електронни магазин през същия профил с потребителско име и парола. За да бъде регистриран и активиран потребителския профил, потребителят следва да попълни по електронен път, следната информация: потребителско име, парола и валиден имейл адрес, и да натисне /кликне/ бутон “регистрация”. С натискане на посочения бутон потребителят заявява наличие на получена информация от търговеца по чл.13 и чл.14 по смисъла на Общия Регламент за защита на личните данни (ЕС)2016/679 в сила от 25.05.2018 г. и предоставя съгласие за приемане на политиката на защита на лични данни на същия, както и съгласие с настоящите общи условия на договора от разстояние. За да бъде завършена регистрацията и активиран потребителския профил, търговецът изпраща електронно съобщение на посочения от потребителя адрес на електронна поща,  съдържащо активен линк към електронния магазин, който потребителят трябва да последва, след което въвежда своето потребителско име и парола за активиране и достъп до профила си. След извършване на тези действия потребителският профил е активиран, като до същият потребителят има достъп чрез въвеждане на потребителско име и парола.

4.5.При пазаруване чрез регистриран потребителски профил, потребителят разполага с всички функционалности, които му предлага електронния магазин. За да завърши своята поръчка, регистрираният потребител следва да попълни информация относно: избор на адрес за доставка и да натисне активен бутон “поръчай със зъдължение за плащане на дължимата сума”. С натискане на посочения бутон, потребителят се задължава да заплати крайната цена на поръчката.

5. Цени и начин на плащане. Потвърждаване на поръчката от доставчика

5.1. В електронния магазин за всеки един предлаган от търговеца и визуализиран продукт е посочена единична продажна цена в лева, както и информация за продукта, целяща подпомагането на относително информирания потребител за формирането на избора му да закупи стоката от разстояние или да не закупи същата. Всички обявени и визуализирани цени на стоките обвързват доставчика от момента на тяхното публикуване – визуализиране до съответния продукт, като търговецът си запазва правото да ги променя едностранно без предварително предупреждение до потреителите. Упражняването на предходното право, НЕ може да измени цената на продукт/и – предмет на  вече извършена от потребителя или потвърдена от доставчика поръчка.

5.2.Дължимата от потребителя сума по конкретна поръчка може да бъде заплатена единествено в брой – чрез наложен платеж при получаване на продуктите – предмет на поръчката.

5.3. Договорът за покупко-продажба продажба от разстояние с предмет – поръчаните от потребителя продукти, обвързва търговеца от момента на изричното потвърждаване на поръчката от страна на последния. За целта продавача изпраща до потребителя изрично електронно съобщение съгласно чл.3.3, чрез електронна поща.

5.4.За избягване на всякакви спорове межуд страните, потребителят приема, че доставчикът ще бъде обвързан с направените от първия поръчки, само ако последният е потвърдил тази поръчки по реда на чл. 5.3.

5.5.Търговецът ще счита за валидна всяка една поръчка, извършена  от потребител – гост на уеб страницата или от регистриран потребител чрез регистриран профил в електронния магазин, като извършена от  името и за сметка на физическото лице, чийто лични данни са попълнени при генериране и завършване на поръчката, съответно при регистрация на профила, независимо дали тази поръчка е направена фактически и лично от същото лице или не.

6. Доставка

6.1. Стоките – предмет на поръчката, заедно фискален бон се доставят чрез крурирер –  “Спиди” АД, до посочения от Потребителя адрес за доставка, което може да бъде: посочен валиден административен адрес на територията на Република България; или адрес на местен офис на курирера “Спиди” АД на територията на Република България.

6.2. Стоките, задено с фискалния бон се предават на потребителя срещу подпис от страна на последния или лице, което е посочено от първия да получи пратката. При невъзможност за фактическо предаване на стоката при първо посещение на посочения от потребителя адрес, не по вина на Доставчика и/или на куриера (в случай че няма никой на адреса и др. подобни), доставчикът полага усилие да се свърже с потребителя на посочения от последния телефон в рамките на 2 /два/ работни дни, за да бъде уточнен нов момент за извършване на доставката. При невъзможност за доставка в това число и  при втори опит, не по вина на Доставчика и/или куриера и при наличие на виновно поведение от страна на потребителя или на посоченото от първия лице – негов адресат, възпрепиятстващо предаването/получаването на стоките (тоест при виновно действие или бездействие, възпрепиятстващо предаването/получаването на стоките), търговецът се освобождава от задължението си да достави фактически поръчаните стоки в сроковете посочени в следващия чл. 6.3. В последния случай, поръчката – сключеният договор за покуко-продажба от разстояние,  се счита за развален по вина на потребителя, като търговецът може да търси обезщетение за всички свои вреди и пропуснати ползи от потребителя. Развалянето има обратно действие.

6.3. Сроковете за доставка на закупените от разстояние продукти са от три до пет работни дни, считано от датата на потвърждаване на поръчката съгласно чл. 5.3.

6.4. При предаване на пратката, Потребителят е длъжен да подпише придружаващите пратката документи, предоставени от куриера и да направи преглед за наличие на явни недостатъци и несъотвествие на закупения продукт с договора за покупко-продажба. Ако липсват възражения при приемане на стоката, се счита че същата е предадена надлежно с придружаващите я документи – фискален обн и не страда от явни недостатъци. Рискът от случайно погиване или повреждане на поръчаните продукти преминава към купувача от момента на предаване на стоката на куриера “Спиди” АД.

7. Право на отказ

7.1.Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право да се откаже от сключения договор от разстояние, без да посочва причина за това свое решение, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи, с изключение на разходите по доставката и тези предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП,  в 14-дневен срок, считано от датата на получаване и приемане на пратката. За да упражните добросъвестно правото си на отказ не следва да отваряте закупените продукти, съответно да нарушавате тяхната външна опаковка. При отворен продукт или нарушена опаковка правото на отказ не ще бъде уважено от продавача.

8. Информация относно упражняване правото на отказ от договора. Стандартни указания за отказ

I.Право на отказ от договора сключен от разстояние.


II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате конкретни причини за това ваше решение, в срок 14 дни.


III. Срокът за отказ е 14  дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас за получател, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, имейл и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, например писмо, изпратено по пощата или електронна поща. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ от договора, изпратено чрез електронно съобщение до имейл admin@donita.biz . Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител на имейла, от който е изпратен отказа, съобщение за потвърждение на получаването на отказа всрок.


IV. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за извършената Ви доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас чрез куриерска услуга на ”Спиди” АД), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването на дължимата парична сума съобразно използвания от вас начин на плащане на цената или съобразно вашите инструкции и желание: по банков път, чрез наложен платеж, чрез плащане на каса – в брой; Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно без нарушаване или отваряне на техните опаковки. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне, във вид и състоянието, в което са ви изпратени от нас, без нарушаване  на техните опаковки и без отварянето им, и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

(попълнете и изпратете настоящия формуляр, ако желаете да се откажете от договора)

– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата 

——————————————————

* Ненужното се зачертава.

9. Права на потребителя при несъотвествие на закупените стоки

9.1. В случаите на несъотвествие на закупения/те продукт/и с договора за продажба, по смисъла на съответно приложимите разпоредби от Закон за защита на потребителите и на  чл. 27 и чл. 28 Закон за предоставяне на цифровото съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, потребителят има следните права:

  • да предяви рекламация, като поиска продавача да приведе стоката в съотвествие с договора, чрез нейната замяна с друга идентична на рекламираната;
  • да получи пропорционално намаление на цената;
  • да развали договора за покупко-продажба;

9.2.Потребителят може по свой избор да упражни правото си на рекламация устно или писмено на посочените по-горе адреси, в това число и от разстояние на посочения  адрес на електронна поща и телефон, в срок, но не по-късно от изтичане на годността на рекламирания продукт, след отварянето му, посочена на неговата опаковка или не по-късно от 14 дни от установяване на несъотвествието. Счита се, че посоченият на опаковката срок на годност след отваряне на продукта,  започва да тече  от датата на доставката.  За упражняване на правото на рекламация, потребителят следва да представи пред продавача: доказателство за извършената покупко-продажба – фискален бон, да посочи накратко и обосновано несъотвестивето на продукта с уговореното в договора за покупко-продажба, като представи съответните протоколи или други доказателства за това и да върне фактически на продавача закупения продукт. Продавачът се произнася по рекламационната претенция в срок от един месец, като в същия срок при основателна претенцията той заменя рекламирания продукт с друг и го изпраща на потребителя. В случай, че несъотвествието с уговореното в договора за покупко-продажба на рекламирания продукт е предизвикано след продажбата и предаване на потребителя, от неправилно съхранение на продукта, рекламацията няма да бъде уважена. Същата няма да бъде уважена и при непредставяне на фискален бон или липса на доказателства за несъотвествие.

9.3.Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за покпуко-продажба, чрез писмено или устно изявление на посочените по-горе адреси, в това число и на посочения адрес на електронна поща и телефон, в следните случаи:

-Продавачът неоснователно е отказал да замени стоката, при надлежно и основателно предявена рекламация;

-Въпреки извършената замяна, новодоставеният продукт отново несъотвества с договора за покупко-продажба;

-Несъотвествието е толкова сериозно, че оправдава незабавно пропорционално намаляване на цената или разваляне на договора за продажба;

9.4.При цялостно или частично разваляне на договора за покупко-продажба, потребителят следва да върне закупения продукт/продукти без забавяне в срок не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил продавача, за решението си да развали договора . При основателно разваляне на договора за покупко-продажба – Продавачът възстановява на потребителя платената му крайна цена, след получаване на продукта/продуктите или след представяне на надлежно доказателство за тяхното изпращане от потребителя към продавача. Търговецът използва същото средство за заплащане, чрез което е получил цената от потребителя, освен ако последния не е посочил в изявлението разваляне друг начин на плащане /връщане/ на цената.

9.5.Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането, в това число и експедирането на Стоката по повод на основателно упражняване на правото на рекламация или правото на разваляне на договора за покупко-продажба са изцяло за сметка на търговеца, а при връщане в резултат на упражняване на право на отказ от договора за покупко-продажба по смисъла на раздел 7 и раздел 8 от тези общи условия, са за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Потребителя, на Доставчика, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.

9.6. При връщане на стоката,  потребителят следва да изпрати същата обратно на търговеца на адрес: гр.Пловдив, п.к. 4000, район Централен, ул.”Захари Стоянов” №39г, с посочване на телефон за контакт  +359 888 304 760 .

10. Уведомление за повертелност

10.1. Търговецът “Доан” ЕООД, ЕИК-115871957, саделище и адрес на управление: гр.Пловдив, п.к. 4000, ул.”Захари Стоянов” №39г, тел. +359 888 304 760, имейл – admin@donita.biz, отговорно лице за контакт Донка Андонова, в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 в сила от 25.05.2018 г. и  Закона за защита на личните данни, уведомява потребителя, че ще извършва обработване на личните данни на последния в качеството му на субект на тези данни, законосъобразно, за свои легитимни цели: идентифициране на потребители при регистриране на потребителски профил; генериране и завършване на поръчки; потвърждававне на поръчки; съответно сключване на договори за покупко-продажби от разстояние; изпълнение на възникналите задължения по същите договори; защита на права на търговеца, възникващи от същите договори; и изпълнение на задължения възникващи от нормативен акт. Търговецът със съгласие на потребителя ще извършва и обработване на лични данни на потребителя – посещаващ електронния магазин, като гост или като регситриран потребител, чрез автоматизирани технологии в това число и “бисквитки”, с цел анализ на уеб трафика в електронния магазин; предоставяне на реклама, съобразно интересите и предпочитенаията на потребителя; осигуряване на функционалностите на електронния магазин и сигурността на връзката и услугата при ползване на последния от страна на потребителя; както и извършване на други форми на директен маркетинг.  Търговецът със съгласие на потребителя ще обработва негови лични данни за целите на дериктния маркетинг.

10.2 Предоставянето на лични данни с цел сключване на договор от разстояние е необходимо . Непредоставянето на лични данни от страна на субектите ще води до невъзможност за пазаруване чрез уеб страницата и сключване на договори от разстояние с продавача Дружеството, респективно изпълнение на тези договори.

10.3.Непредоставянето на съгласие за използване на някои от “бисквитките” може да доведе до затруднено използване на уеб страницата или по – точно до невъзможност за използване на пълната й функционалност и невъзможност за осигуряване на сигурността на връзката.

10.4.В останалите случаи представянето на лични данни от страна на субекта на данните не е задължително и е доброволен акт на конкретно решение от страна на последния в резултат на предварителното му информиране от търговеца.

10.5.За повече информация относно: основанието за обработване на личните данни; целите на обработване; видовете лични данни – предмет на обработване; срокът на съхранението им от страна на търговеца; достъпът на трети лица – “получатели” до личните данни, обработвани от търговеца, като администратор; последицата от непредоставянето им на търговеца от страна на потребителя; както и относно правата на субектите на данни, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 в сила от 25.05.2018 г. и  Закона за защита на личните данни и тяхното надлежно упражняване, вижте в Политика за защита на личните данни и Политика за бисквитките, последните публикувани надлежно в електронния магазин.

11. Разрешаване на спорове

11.1. В случай на възникнали спорове от или във връзка със сключването, действието, изпълнението, прекратяването или развалянето на договорите за покупко-продажба от разстояние чрез електронния магазин, страните ще положат усилия за разрешаването им. В случай,  че страните не успеят да постигнат споразумение, спорът между тях се решава окончателно от компетентния български съд. Алтернативно, в случаи на всякакви спорове, потребителят има право да се обърне за разрешаването им и към: Европейската он-лайн платформата за разрешаване на спорове ( платформата ОРС ) на адрес  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=BG, или пред Общата помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София. Адрес: гр. София 1000, пл. Славейков No 4А, тел. 02/ 9330 517, интернет страница www.kzp.bge-mail: adr.sofia@kzp.bg.

12. Заключителни разпоредби

12.1. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на Закон за защита на потребителите, Закон за цифровото съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, Закон за електронната търговия, Търговски закон, Закон за задълженията и договорите и останалото приложимо право.

12.2.Търговецът има право да променя настоящите общи условия по всяко време, като публикува направените изменения в електронния си магазин своевременно, в срок от 7 /седем/ дни от тяхното изменение. Освен това по отношение на вече регистрирани клиенти/потребители, Доставчикът е длъжен в посочения 7 /седем/ дневен срок да уведоми същите по подходящ начин за извършените изменения.

12.3.Настоящите Общи условия са утвърдени от “Доан” ЕООД, Донка Андонова – управител на дата 22.12.2021 г., и са публикувани в електронния магазин на 22.12.2021 г.

Утвърдил за и от името на търговеца “Доан” ЕООД, Донка Андонова – управител